Możliwość tworzenia indywidualnych ofert - Zadzwoń lub Napisz.

Kategorie

Wyświetl kategorie produktów dla:

Nowe produkty

Promocje

Zapisz się na newsletter

PROGRAM LOJALNOŚCIOWY

Nasza Firm cechuje się długofalową współpracą z Placówkami oświaty. Zależy nam na tym aby odciążyć Państwa w zakresie szukania najlepszej oferty - to my tym się zajmujemy i dzięki temu oferujemy najlepsze rozwiązania pod względem ceny i jakości. Dzięki temu Placówki które złożą u nas pierwsze zamówienie zostają naszymi stałymi klientami. Stąd też przygotowaliśmy dla Państwa program lojalnościowy, dzięki któremu za dokonane zakupy otrzymują Państwo punkty, które z kolei wymieniać można na ciekawe nagrody. 

Poniżej przedstawiamy regulami Programu lojalnościowego:

§1

Definicje 

 1. Organizator Programu Lojalnościowego: Uniwersal Łukasz Okoń zwany dalej Organizatorem.
 2. Program Lojalnościowy: program prowadzony przez Organizatora Programu Lojalnościowego, polegający na zbieraniu punktów i wydaniu nagrody rzeczowej, na warunkach określonych w Regulaminie Programu Lojalnościowego, zwany dalej programem.
 3. Regulamin Programu Lojalnościowego: niniejszy regulamin, zwany dalej regulaminem.
 4. Uczestnicy Programu Lojalnościowego: wszystkie podmioty dokonujące zakupu u Organizatora Programu Lojalnościowego, nie zalegające z płatnościami zwani dalej uczestnikami.
 

§2 

Czas trwania Programu

 1. Program rozpoczyna się w dniu 01 stycznia 2015 roku i trwa do odwołania przez Organizatora.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia programu bez podania przyczyny.
 3. O ewentualnym zawieszeniu lub zakończeniu programu Uczestnicy zostaną poinformowani komunikatem na stronie internetowej www.masteredukacja.pl.
 4. W przypadku zawieszenia lub zakończenia programu zgromadzone punkty będą mogły zostać wymienione w ciągu 3 miesięcy od dnia zawieszenia lub zakończenia programu.

 

§3

Zasięg Programu

 1. Program prowadzony jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 

§4 

Udział w Programie

 1. Klient przystępuje do programu dokonując zakupu u Organizatora na kwotę minimum 50,00zł.
 2.  Uczestnictwo w programie jest całkowicie bezpłatne i dobrowolne. Każdy klient ma prawo zrezygnować z udziału w programie.
 3. Uczestnictwo w programie ustaje w przypadku:
  a)zalegania przez uczestnika z dowolną należną płatnością powyżej 30 dni od terminu płatności;
  b)rezygnacji uczestnika z udziału w programie;
 

§ 5

Gromadzenie punktów

 1. Każdy uczestnik za zapłacone w okresie trwania programu 50 zł brutto na konto Organizatora otrzymuje 3 punkty w programie.
 2. Jeżeli Organizator zwróci na konto uczestnika nadpłacone lub nienależne środki, uczestnikowi odejmuje się odpowiednią liczbę punktów stosując zasady przeliczenia, które były stosowane w momencie wpłaty środków.
 3. Punkty naliczone w trakcie trwania programu lojalnościowego ważne są przez 3 lata. Przy czym uczestnik musi dokonać zakupu przynajmniej raz w roku za kwotę minimum 3000,00zł, aby punkty nie zostały anulowane, bez możliwości wymiany anulowanych punktów.
 4. Niedopuszczalne jest przenoszenie przez Uczestnika Punktów ze swojego Salda Punktowego na Saldo Punktowe innego Uczestnika.
 5. Dopuszczalne jest przez Organizatora wprowadzania specjalnych produktów za które naliczane są dodatkowe punkty lub nie są naliczane w ogóle punkty.
 6. Organizator na życzenie Uczestnika udziela informacji odnośnie ilości nagromadzonych punktów.
 7. Za zakupione produkty objęte promocją, upustem nie są naliczane punkty do programu lojalnościowego chyba, że organizator  dopuści taką możliwość.
 8. Za usługi dodatkowe które nie są istotą działania organizatora tj. pakowanie, transport, itp. punkty nie są naliczane
 

§6

Nagrody rzeczowe 

 1. Organizator może dokonać zmiany listy nagród przynajmniej raz na 3 miesiące.
 2. W uzasadnionych sytuacjach, w szczególności braku dostępności nagrody lub znacznej podwyżki ceny nagrody rzeczowej organizator może zastąpić nagrodę podobnym produktem o zbliżonej wartości.
 3. W celu otrzymania nagrody uczestnik zobowiązany jest do wypełnienia formularza odbioru nagrody, dostarczonego przez Organizatora
 4. Organizator wyda nagrodę rzeczową w terminie 30 dni od otrzymania formularza odbioru nagrody, pod warunkiem spełnienia przez uczestnika wszystkich warunków przewidzianych w regulaminie.
 

§ 7

Reklamacje i skargi

 1. Wszelkie reklamacje i skargi ze strony uczestników należy składać listem poleconym, najpóźniej do dziesięciu tygodni od daty zakończenia programu na adres Uniwersal Łukasz Okoń, ul. Lipowa 36-38/29, 62-800 Kalisz
 

§8 

Odpowiedzialność

 1. Organizator Programu zastrzega prawo wprowadzenia zmian do regulaminu, z poszanowaniem zasady ochrony praw nabytych.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu nie wywiązania się z regulaminu w przypadku, gdy fakt ten wynika z niemożliwych do uniknięcia okoliczności, będących następstwem działania siły wyższej. Do okoliczności takich zalicza się między innymi: trudne warunki pogodowe, pożar, powódź, wojnę, trzęsienie ziemi, zamieszki, spory przemysłowe, akty terroryzmu, klęski żywiołowe, obowiązującą legislację lub wydarzenia, za które strony nie ponoszą winy, a które sprawiają, że wywiązanie się ze zobowiązań nie jest możliwe całkowicie, bądź częściowo.
 

§9

Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy regulamin, jak również program lojalnościowy podlegają prawu polskiemu i wyłącznej jurysdykcji powszechnych sądów polskich.
 2. W kwestiach nieuregulowanych zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 3. Organizator informuje, iż wszelkie dane osobowe uczestników przetwarzane będą wyłącznie w celach związanych z programem. Każdy uczestnik ma prawo w każdym czasie wglądu do swoich danych, żądania ich poprawienia i/lub usunięcia.
 4. Niniejszy regulamin dostępny jest w siedzibie organizatora, oraz na stronie

www.masteredukacja.pl.