Reklamacje dotyczące Towarów z tytułu rękojmi

1.    Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Towar bez wad.
2.    Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w art. 556 – 576 Kodeksu Cywilnego. W stosunku do Klientów będących Przedsiębiorcami rękojmia zostaje wyłączona.
3.    Reklamacje,  dotyczące umowy Sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą 1 lub Sprzedawcą 2, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres Sprzedawcy 1: MasterEdukacja.pl Łukasz Okoń, ul. Aleja Rzekty 77, 63-460 Mączniki, na adres poczty elektronicznej: [email protected], numer telefonu +48 790 869 086.
4.    Celem rozpatrzenia reklamacji Klient powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany Towar, jeżeli jest to możliwe dołączając do niego dowód zakupu. Towar należy dostarczyć lub przesłać na adres wskazany w pkt. 3.
5.    Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.
6.    W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.

Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

1.    Klient może zgłaszać Sprzedawcy 1 reklamacje wynikające z umowy Sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą 1 lub Sprzedawcą 2, w związku z funkcjonowaniem Sklepu i korzystaniem z Usług. Reklamacje można zgłaszać pisemnie na adres Sprzedawcy 1: MasterEdukacja.pl Łukasz Okoń, ul. Aleja Rzekty 77, 63-460 Mączniki, na adres poczty elektronicznej: [email protected], numer telefonu +48 790 869 086.
2.    W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistniałego problemu.
3.    Sprzedawca 1 zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca 1 wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.

Pozasądowe sposoby rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1.    Klient będący Konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
a.    jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy sprzedaży;
b.    jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą;
c.    może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email [email protected];
d.    złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Link do strony z dokumentami gwarancyjnymi: https://masteredukacja.pl/content/31-gwarancje 

Formularz reklamacji towaru dla MasterEdukacja.pl Łukasz Okoń

Formularz reklamacji towaru dla MasterEdukacja.pl Paulina Okoń

Formularz reklamacji świadczenia usług dla MasterEdukacja.pl Łukasz Okoń

Formularz reklamacji świadczenia usług dla MasterEdukacja.pl Paulina Okoń

Formularz odstapienia od umowy sprzedaży dla MasterEdukacja.pl Łukasz Okoń

Formularz odstapienia od umowy sprzedaży dla MasterEdukacja.pl Paulina Okoń

Formularz odstąpienia od umowy świadczenia usług dla MasterEdukacja.pl Łukasz Okoń

Formularz odstąpienia od umowy świadczenia usług dla MasterEdukacja.pl Paulina Okoń

Pouczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży - www.masteredukacja.pl

Pouczenie o odstąpieniu od umowy świadczenia usług - www.masteredukacja.pl - v.1.0.

Pouczenie o odstąpieniu od umowy świadczenia usług - www.masteredukacja.pl